Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, SAJEV Eğitim Kurumlarının eğitime bakış açısı ve ilkeleri doğrultusunda, eğitim-öğretim programlarını planlama, geliştirme ve eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel olacak verileri toplama ve değerlendirme amacıyla çalışmalarını yürütür.

Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında (öncesinde, sırasında ve sonrasında) öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek, Farklılaştırılmış Eğitim felsefesiyle öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmelerle elde edilen sonuçlar ve hazırlanan raporlar, öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile öğretim programlarının düzenli olarak değerlendirilmesi, programların zaman içinde iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

 • Ölçme ve değerlendirme literatürünün doğru kullanılmasını, ortak dil ve tutum geliştirilmesini sağlar.
 • Ölçme araçlarının öğretmenler tarafından geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine destek olur.
 • Sınavlarda ve ders içi çalışmalarda kullanılan soruların türlerini, zorluk düzeylerini çeşitlendirir.
 • Nitelikli orijinal sorular biriktirerek kuruma özgü soru bankası oluşturur.
 • Teknolojiden yararlanarak analizler yoluyla öğretim sonuçlarını değerlendirip öğretim programlarının verimliliği hakkında geri bildirim sağlar.
 • Ölçme ve değerlendirme alanındaki yenilikleri takip ederek öğretmenlerin ihtiyaç duydukları ölçme ve değerlendirme konu başlıklarında “hizmet içi eğitim çalışmaları” düzenler.
 • Öğretmenlerin tüm ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine danışmanlık yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nin İlkeleri

Öğrenci başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların ölçülmesine değil; eleştirel düşünme, girişimcilik, öz yönetim, iş birliği ve takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme vb. becerilerin de ölçülmesine ağırlık verilir. Dolayısıyla, ölçme değerlendirme çalışmaları süreç ve sonuç odaklı olacak şekilde uygulanır.

Süreç odaklı değerlendirmelerde, performans görevleri, projeler, portfolyo çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için öğretmenlere destek verilir ve öğretmenlerle birlikte dereceli puanlama anahtarı (rubric), kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, gözlem formu vb. uygun ölçme araçları hazırlanır.

Sonuç odaklı değerlendirmelerde; uzun cevaplı açık uçlu, çoktan seçmeli, kısa cevaplı açık uçlu, eşleştirmeli ve doğru-yanlış soru tipleri kullanılarak ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda sınav hazırlanması için öğretmenlere destek verilir.

Okulumuzdaki ölçme ve değerlendirme sistemiyle, eğitimde kaliteyi artıracak, öğretmen ve yönetim için karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda motive edecek ve velileri bilgilendirecek bir süreç yürütülür.

Okulda Yapılan Süreç ve Sonuç ile İlgili Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

Öğrenciler için

 • Ölçme-değerlendirme, dönüşümlü düşünme, paylaşma, becerilerini sergileme, kendi öğrenme süreçlerini keşfetme fırsatları sağlar.
 • Farklı öğrenme tarzlarını, çoklu zekâlarını kullanmaya olanak tanır.
 • Gerçek yaşam deneyimleri ile bağlantılı olur.

Öğretmenler için

 • Öğretim ve öğrenme sürecine dair kanıt toplama, plan yapma, ölçüt belirleme, dönüşümlü düşünme, rapor hazırlama için fırsatlar sunar.
 • Çeşitli ve dengeli strateji ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzlarını ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurur.
 • Ölçme-değerlendirme sonucunda beklenen ürün ile ilgili ölçütleri önceden paylaşır.

Veliler için

 • Öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimine dair kanıtlar gösterir, öğrenciyi destekler.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nin Çalışmaları;

 • MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen “puan, notla değerlendirme” sürecinde kullanılan sınav, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmaların (Ders ve Etkinliklere Katılım puanı ve Performans Görevi puanı) tüm okul genelinde ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için bölüm ve zümrelerle geliştirme çalışmaları yapılır.
 • Tüm sınıf seviyelerinde, Proje, Performans Görevi, Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) ile Portfolyo hazırlık ve uygulama çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda tüm okulda ortak bir sistem halinde yürütülmesi için bilimsel destek sağlanır.
 • 4 – 12. sınıf seviyelerinde sınav ve soru hazırlık sürecinde öğretmenlere bilimsel destek verilir.
 • Sınavların uygulanmasından sonra test ve madde analizleri yapılır. Analiz sonuçları ilgili kişilerle paylaşılır ve yorumlanmasında rehberlik edilir.
 • Kurum öğretmenleri tarafından yazılan sorularla SAJEV Eğitim Kurumlarına ait Soru Bankası oluşturma ve geliştirme çalışmaları yürütülür.
 • Anadolu Liselerine ve Üniversiteye Hazırlık Deneme Sınavları uygulanır.
 • Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları ölçme ve değerlendirme konuları için hizmet içi eğitim çalışmaları hazırlanır.
 • Okul yönetimi tarafından istenen diğer ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülür.

SONUÇLARI ÖLÇMEDEN KARARLARA VARMAK, KARANLIKTA YÜRÜMEYE BENZER.