Fen – Matematik 2018-05-23T17:09:22+03:00

Fen – Matematik

Fen Bilimleri Bölümü

Fen Bilimleri derslerinde temel amacımız; yaşadığı çevreyi tanıyan, seven, değişen çevre şartlarına uyum sağlama bilincine sahip, yapıcı, fen bilimlerine ilgi duyan, bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavramış ve bu bağlamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen gençler yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda derslerimizde öğrencilerimizin ezbercilikten uzak, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla laboratuvar çalışmalarına önem verilir. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz araç – gereç kullanma yeteneği kazanır, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilir, yorumlayabilir ve genelleme yeteneğini kazanır. Laboratuvarda her öğrencimiz için yeterli araç – gereç mevcuttur. Her öğrenci deneyleri yaparak deney sonucunu gözleme ve yorumlama olanağına sahiptir. Önceden hazırladığımız deney raporları ile laboratuvarda geçirilen zamanların daha etkin ve verimli hâle getirilmesi sağlanır. Öğrencilerimizin laboratuvar ortamına alışması ve bilimsel deneyleri profesyonel anlamda yapma becerisini geliştirmeleri için çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülür.

Okulumuzda Fen Bilimleri derslerinde ezbercilikten uzak öğrenmenin gerçekleşebilmesi amaçlanmaktadır. Ders içi etkinliklere öğrencilerimizin tamamının katılımı sağlanır. Müfredat programı; akıllı tahta uygulamaları, Web 2. 0 araçları kullanımı, beyin fırtınası yoluyla konu öncesi bilgileri tarama, deney ya da model yapma, konuyla ilgili video filmi, powerpoint sunumu ya da konuyla ilgili interaktif etkinlikler ve bilgisayar oyunlarına katılma, okul çevresi ya da ilgili kurumlara gezi, bulmacalar, oyunlar, kavram ve zihin haritalarını uygulama şeklinde gerçekleştirilir.

Öğrencilerin test becerilerini geliştirmeye yönelik tüm sınıf seviyelerinde deneme sınavları uygulanır. 8. Sınıf düzeyinde Lise Geçiş Sınavı’ na hazırlık çalışmaları yürütülür. Düzenli aralıklarla yapılan LGS denemeleri, Genel Değerlendirme Sınavları Sonuçları ve öğrencinin sınıf içi derse katılım durumu incelenir. Kazanımları hedeflenen düzeye erişemeyen öğrencilere haftalık Fen Bilimleri dersleri dışında bireysel destekleme çalışmaları yapılarak öğrencinin akademik başarısı artırılır.

Öğrencilerimize verdiğimiz proje ödevleri ise öğrencinin bilimsel yöntem basamaklarını doğru olarak kullanabilmesini hedefler. Proje çalışmaları öğrencinin bilimsel süreç, yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Proje çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerimizin fikirleri bölümümüz öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Öğretmenlerimizin rehberliğinde bu fikirler geliştirilir ve çeşitli proje yarışmalarında okulumuz temsil edilir.

Fen Bilimleri bölümü olarak okulumuzda, STEM – MAKER kulüp çalışması yürütülmektedir. Öğrencilerimiz problem çözme, mühendislik döngüsü ve tasarım konularında araştırmalar yapmakta, kendilerine verilen problemlere ellerindeki malzemeleri kullanarak çözüm üretmeye çalışmaktadırlar. Bu süreç içerisinde öğrencilerimiz, 21. yüzyılın bireylerden beklediği; birlikte çalışma ve uyum, inovasyon, üretkenlik, girişimcilik, zaman yönetimi gibi becerileri de kazanmaktadırlar.

Matematik Bölümü

Matematik Bölümü olarak çalışmalarımızı Mustafa Kemal’in “Ben öğrenim devriminde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.” sözünü merkeze alarak planlıyoruz.

Bu planlama çerçevesinde amaçlarımıza ulaşmak için yaptığımız çalışmalar;

 1. “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesinden hareketle matematiği sevdirmek,
 2. Öğrencinin matematiğe karşı olan ilgisini, isteğini, becerisini ve merakını arttıracak çalışmalar yapmak,
 3. Öğrencilerimize, basitten karmaşığa, genelden özele, somuttan soyuta doğru bir sıra izleyerek analiz etme, yorumlama ve genelleştirme ile düşünme yolunu öğretmek,
 4. Öğrencilerimizin matematik bilgilerini günlük yaşamdaki problemlerin çözümüne ve diğer derslere uygulayabilmelerini sağlamak,
 5. Çeşitli laboratuvar etkinlikleri ve müze gezileriyle öğrenilenlerin pekiştirilebildiği ortamlar yaratmak,
 6. Öğrencilerimizin yaratıcılık, araştırma, iletişim, teknolojiyi aktif kullanma, grupla çalışma becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla proje çalışmalarına yöneltmek,
 7. Öğrencilerimizi Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavları’na hazırlayıp başarılı olmalarını sağlamaktır.

Hedefimiz öğrencilerimizin;

 1. Bilgiyi yorumlayabilen
 2. Bağımsız düşünüp, karar verebilen
 3. Öz düzenleme gibi bireysel becerileri gelişmiş
 4. Matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmiş
 5. Akıl yürütebilen
 6. Problemlere çözüm yolu bulabilen
 7. Eleştirici, yaratıcı
 8. Kendini geliştirebilen
 9. Öz güven sahibi
 10. Matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilen
 11. Matematiksel kavramları günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilen
 12. Araştırma yoluyla doğru bilgilere ulaşabilen
 13. Bilgiyi üretebilen ve bilgiyi doğru kullanabilen
 14. Tahmin etme ve zihinden işlem yapabilme becerilerini etkin kullanabilen
 15. Matematik derslerinde teknolojiyi takip eden
 16. Matematiğin insan düşüncesinin gelişmesindeki öneminin farkında olabilen birer birey olarak hayata hazırlanmalarını sağlamaktır.