Lise veya dengi okulları bitirenler, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday olmaya hak kazanır. Üniversiteye giriş için, öğrencilerin Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yürütülen Yükseköğrenime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’ndan belirli bir puanı almalarını gerektirir. Öğrencilerin YGS ve LYS sınavlarından aldıkları puanlar ve lise genel not ortalamalarından elde edilen toplam puan, lisans programlarına yerleştirilmelerinde belirleyici etkendir. YGS’ye girdikten sonra bazı üniversiteler bazen özel yetenek sınavı yapar. Ancak bu şart, üniversiteye ve fakülteye göre değişebilir.
Türkiye’de yükseköğretim sistemi üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, meslek yüksek okulları ve diğer eğitim enstitülerinden (askeri ve polis akademileri) oluşur.

Ön Lisans Derecesi
Meslek lisesi mezunları meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş yapabilir. Ancak, düz liselerden meslek yüksek okullarına geçiş yapabilmek için
Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS)’ndan belli bir puan almak gerekir. Meslek yüksek okullarının eğitim süresi iki yıldır. Bazı meslek yüksek okullarında yabancı dil hazırlık sınıfları bulunmaktadır. İki yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girerek dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelere geçiş yapabilirler.
 
Lisans Derecesi
Lisans derecesi almak için bir üniversitede dört yıllık eğitim süresini tamamlamak gerekir. Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, ve Veterinerlik gibi profesyonel dallar için beş ile altı yıl arasında değişen bir eğitim süresini tamamlamak gerekmektedir.
 
Yüksek Lisans Derecesi
Lisans eğitiminin üzerine, tezli veya tezsiz olarak iki yıllık yüksek lisans programını bitiren öğrencilere yüksek lisans derecesi verilir. Tezli yüksek lisans programları genelde en az 21 kredi alınmasını ve de tez yazılmasını gerektirir. Tezsiz yüksek lisans programları ise 1,5 yılda da tamamlanabilen, en az 30 kredi ve bir dönem projesi yazılmasını gerektiren programlardır.
 
Doktora Derecesi 
Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olanlar doktora programlarına başvurabilir. Doktora programlarında en az 7 ders ve 21 kredi almak ve yeterlilik sınavını geçmek gerekir. Derslerini ve  yeterlilik sınavını başarıyla geçen öğrenciler tez yazıp, sözel olarak tezlerini tez komitesi karşısında savunurlar.
 
Tıpta Uzmanlaşma
Tıp uzmanlık derecesi Tıp fakültelerinde, hastanelerde ve araştırma hastanelerinde alınan doktora dengi uzmanlık derecesidir. Tıp fakülteleri mezunları Tıp’ta uzman olmak için tıbbın farklı dallarında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’na girerler. Uzman adaylarının bir tez sunmaları ve komite karşısında tezlerini savunmaları gerekir.
 
Sanatta Yeterlilik
Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o sanat dalında sınava girerek, sanat eseri ve bilimsel bir eser ortaya çıkararak erişilen, doktoraya eşdeğer bir derecedir.

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELER
Türkiye’de devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere iki çeşit üniversite vardır. Bütün üniversiteler
Yükseköğretim Kurumu (YÖK)tarafından akredite edilir. 2013 yılı Ağustos ayı itibarı ile devlet üniversitelerinin sayısı 104, vakıf üniversitelerinin sayısı ise 71’tir. Ağustos 2012’de çıkartılan bir yasa ile, ikinci öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler haricinde devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerinden katkı payı alınmamasına karar verilmiştir.

Vakıf üniversiteleri, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen, paralı üniversitelerdir. Vakıf üniversitelerinin çoğunda İşletme, Bilgisayar Bilimleri gibi lisansüstü programlar da vardır. Bazı vakıf üniversiteleri Mühendislik ve Tıp programlarındaki başarılarıyla bilinir. Vakıf üniversitelerinin çoğunda eğitim dili İngilizce’dir. Çoğu vakıf üniversitesinde yabancı dil yeterliliği olmayan öğrencilere yönelik İngilizce hazırlık sınıfları vardır.

Vakıf üniversiteleri, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen üniversitedir. Türkiye'de, kanunlara göre vakıf üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine kanunla kurulur. Bu tür üniversitelerin kurulması, yeni bir üniversite kurma veya kurulmuş bulunan bir yükseköğretim kurumuna üniversite adının verilmesi şeklinde olur. Vakıf Yükseköğretim Kurumu, 2547 sayılı kanun hükümleri uyarınca, devlet tarafından kurulmuş bulunan yükseköğretim kurumudur.

Vakıflarca üniversite kurulabilmesi için, üniversitenin en az iki fakülteden oluşması, bu fakültelerin bünyelerinde fen ve edebiyat alanları ile ilgili eğitim programlarının mevcut olması, fen ve edebiyat programlarının üniversitenin ilk açılacak eğitim programları arasında yer alması ve üniversitenin eğitim-öğretime başlayacağı yıl bu programlara öğrenci alınacağının taahhüt edilmesi gereklidir. Yerleştirmeler yine YÖK tarafından yapılır.