Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

Türkçe Bölümü

Türkçe derslerindeEtkin Resim temel hedefimiz; bireysel ve toplumsal başarıda “ana dil”in önemini kavramış; okuma alışkanlığı ve zevki kazanmış; duygularını, düşüncelerini en doğru ve etkili biçimde aktarabilen; estetik anlayışı gelişmiş, yeteneklerini fark eden ve geliştirmeye çalışan; duyarlılıkları olan, üretken ve çağdaş gençler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda Türkçe dersleri, birinci sınıftan itibaren paragraf çözümlemelerine ağırlık verilerek ezbercilikten uzak bir anlayışla işlenir. Yalnızca okuma değil dinleme ve yazma etkinlikleriyle de öğrencilerin bu alanlardaki becerileri geliştirilir.

Okuma becerilerini geliştirmek ve öğrencilere okuma zevkini ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla her sınıf düzeyinde, Türk ve Dünya edebiyatının önde gelen eserleri Türkçe derslerinde okunup incelenir. Bunun yanında çocuk edebiyatından titizlikle seçilen eserler, sınıf seviyelerine uygun olarak “Öneri Listeleri” şeklinde öğrencilere sunulur. Dördüncü sınıftan itibaren sadece “olay yazıları” değil “düşünce yazıları” da okutularak öğrencilerin, okudukları üzerinde düşünmesi ve okuduklarını tam olarak anlaması hedeflenir.

Yazma becerilerinin gelişimi için derslerde yazılan ya da ödev olarak verilen kompozisyon çalışmaları yanında sınıf düzeyine uygun olarak masal, öykü, şiir, anı, mektup, haber yazısı, dilekçe, tutanak gibi yazı türlerinde de yazma çalışmaları yapılır. Etkin Resim

Dinleme etkinliklerinde, düzeye ve işlenen temaya uygun seçilen eserlerle birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar öğrencilerin dinleme kurallarını öğrenmesi, dinlediklerini anlaması amaçlanır. İnsanlar arasındaki iletişimde en önemli yeri tutan konuşma becerisinin en iyi düzeye çıkarılması ve öğrencinin derse katılımının sağlanması için her Türkçe dersinde konuşma etkinliklerine de yer verilir.

Türkçe ve sınıf öğretmenlerimiz tarafından sınıf seviyelerine uygun olarak oluşturulan “Atasözü ve Deyimler Çalışması” ile öğrencilerimizin Türkçenin zenginliklerini fark etmeleri ve günlük yaşamda konuşurken ya da yazarken kullanmaları sağlanır.

Hafta içinde öğrenilen kazanımların pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimize verilen Hafta Sonu Ödevleri’nin geri dönüşü ciddiyetle takip edilerek öğrencinin akademik gelişimi sürekli izlenir.

Etkin ResimTüm bu kazanımlarda hedeflenen düzeye erişemeyen öğrencilerle haftalık Türkçe dersleri dışında gerekli görüldüğü süre ve sayıda ek dersler yapılır. MEB tarafından uygulanan ortak sınavlara hazırlık amacıyla yalnızca 8. sınıflarda değil, 5, 6 ve 7. sınıflar düzeyinde de ek çalışmalar yapılır.

Ayrıca 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıftaki öğrencilerimize haftalık programlanan SBS Çalışmaları ile bu konuda da gereken destek verilir.

 Akademik başarı kazandırmanın yanı sıra öğrencilerimizin yaratıcı yanlarını ortaya çıkarmaya, onları kültürel açıdan da geliştirmeye yönelik “Fabl Yazma”, “Masal Yazma ve Anlatma”, “Münazara”,  “Bilgi – Kültür” yarışmaları düzenlenir; okul dışında il ya da ülke çapında yapılan etkinlik ve yarışmalara katılım sağlanır. Öğrencilerimiz tarafından çok okunan, sevilen yazar ve şairler Okulumuza davet edilerek öğrencilerimizin onları yakından tanımalarına fırsat verilir. Ayrıca belli dönemlerde açılan kitap stantlarıyla öğrencilerimizin yararlanabilecekleri ve zevkle okuyabilecekleri kitaplarla buluşması sağlanır.

Sosyal Bilgiler Bölümü

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak amacımız Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında; demokratik, lâik, çağdaş, sorgulayan, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevresindeki olaylara karşı duyarlı, iş birliğine açık, ulusal kültürüne sahip çıkan ve küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek donanımda, erdemli bireyler yetiştirmektir.

Etkin Resim

Okulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli, görsel ağırlıklı, modern yöntem ve tekniklerle Sosyal Bilgiler Öğretimi yapılır.

Sosyal Bilgiler Öğretimi, dördüncü sınıftan itibaren başlar. Bu seviyede Sosyal Bilgiler branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerine her türlü akademik ve teknik desteği sağlar. (Özellikle harita, tablo okuma ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılır).

5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrencilerimizin akademik, entelektüel ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir program uygulanır, dersler bilgisayar - projeksiyon destekli, zengin görsel sunumlarla ve interaktif metotlarla işlenir. Ders öğretmenleri tarafından hazırlanan haftalık etkinliklerle öğrencinin öğretim sürecinin bir parçası hâline dönüşmesi ve edindiği bilgilerin kalıcı hâle gelmesi sağlanır.

8. sınıflarda Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı’na yönelik etüt çalışmaları yapılır. Ayrıca her sınıf seviyesinde, Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nden gelen veriler doğrultusunda bireysel destekleme çalışmaları sürdürülür.

Hafta içinde öğrenilen kazanımların pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimize hafta sonu ev çalışmaları verilir, bu çalışmaların geri dönüşü ciddiyetle takip edilerek öğrencinin akademik gelişimi sürekli izlenir.

Öğretim yılı içerisinde müfredatın daha iyi pekiştirilmesi amacıyla, öğretmenlerimiz rehberliğinde öğrencilerimizle ders gezileri yapılır.