Aday OgrencilerVeliler ve Öğrenciler

Gazi Mustafa Kemal Paşa, 15–20 Ekim 1927 günleri arasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay üyelerine 36 saat 33 dakika süren tarihi bir konuşma yapmıştır. Nutuk veya Söylev adlarıyla anılan bu uzun konuşmada Milli Mücadele’nin başından itibaren yaşanan olaylar en yetkili kişi olan Mustafa Kemal tarafından ortaya konulmuştur. Mustafa Kemal, “1919 senesi Mayısı’nın 19’uncu günü Samsun’a çıktım.” sözleriyle başladığı Nutuk’u Türk gençliğine hitabe ile bitirmiştir.

Nutuk’un sonunda Türk gençliğine hitap edilmesi, cumhuriyet kazanımlarının genç nesillere emanet edildiğinin ve gençliğin bu emaneti koruyacağına güvenildiğinin göstergesidir.

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927

Etkin Resim